Privacybeleid voor AudioFitness App

Ingangsdatum: 04.01.2021


MediTECH Electronic GmbH ("ons" of "onze") exploiteert de Audio Fitness website en mobiele applicatie (de "Service").


Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u in verband met die gegevens hebt.


Wij gebruiken uw informatie om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als onze Algemene Voorwaarden.

Definities

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een levende persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd (of aan de hand van gegevens en andere informatie waarover wij beschikken of die in ons bezit kunnen komen).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Dienst of de infrastructuur van de Dienst zelf (bv. de duur van een bezoek aan een pagina).


Cookie

Cookies zijn kleine stukjes data die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen.


Gegevensbeheerder

Een voor de verwerking verantwoordelijke is een persoon die (alleen of tezamen met andere personen) de doeleinden waarvoor en de wijze waarop persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt, vaststelt.


In het kader van dit privacybeleid zijn wij de voor de verwerking van uw gegevens verantwoordelijke

Gegevensbeheerder (of dienstverleners)

Gegevensverwerker (of dienstverlener): elke persoon (die geen werknemer is van de verantwoordelijke voor de verwerking) die gegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de verwerking.


Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens doeltreffender te verwerken.

Betrokkene

De betrokkene is elke levende persoon die het voorwerp is van persoonsgegevens.


Gebruiker

De Gebruiker is de persoon die gebruik maakt van onze Dienst. De Gebruiker komt overeen met de Betrokkene, die het voorwerp is van de Persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om u onze dienst te kunnen verlenen en verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze Dienst gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonlijke Informatie"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mail adres

 • Voor- en achternaam

 • Telefoon

 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad

 • Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van een of meer van deze mededelingen van ons door contact met ons op te nemen.

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze Dienst bezoekt of wanneer u de Dienst opent vanaf of via een mobiel apparaat ("Gebruiksgegevens").

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet protocol adres van uw computer (bijv. IP-adres), het type browser, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's doorbrengt, unieke apparaat-identificaties en andere diagnostische gegevens.


Wanneer u de Dienst opent vanaf of via een mobiel apparaat, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals het type mobiel apparaat dat wordt gebruikt, de unieke ID van het mobiele apparaat, het IP-adres van het mobiele apparaat, het mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat wordt gebruikt, unieke apparaat-identificatoren en andere diagnostische gegevens.

Locatiegegevens

Wij kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daar toestemming voor geeft ("Locatiegegevens "ť). Wij gebruiken deze gegevens om functies van onze Dienst aan te bieden en om onze Dienst te verbeteren en aan te passen.

U kunt locatiediensten te allen tijde in- of uitschakelen wanneer u onze Dienst gebruikt, via de instellingen van uw apparaat.

Traceergegevens en cookies 

             

Utilizziamo i cookie e tecnologie di tracciamento simili per tracciare l'attività sul nostro Servizio e conservare alcune informazioni.

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden van een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die gebruikt worden zijn onder meer beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u bepaalde delen van onze Dienst mogelijk niet gebruiken. Esempi di cookie che utilizziamo:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken sessiecookies om onze dienst te laten werken.

 • Voorkeur cookies. Wij gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

 • Veiligheidskoekjes. Wij gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

MediTECH Electronic GmbH gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze dienst te verlenen en te onderhouden

 • Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze dienst

 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Dienst wanneer u daarvoor kiest

 • Hulp verlenen aan klanten

 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren

 • Om het gebruik van onze dienst te monitoren

 • Opsporen, voorkomen en aanpakken van technische problemen

 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u reeds hebt gekocht of aangevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Bewaring van gegevens

MediTECH Electronic GmbH bewaart uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

MediTECH Electronic GmbH zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen korter bewaard, behalve wanneer dergelijke gegevens worden gebruikt om de veiligheid te verhogen of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens langer te bewaren.


Gegevensoverdracht

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied.

Indien u zich buiten Duitsland bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, gelieve er dan rekening mee te houden dat wij gegevens, met inbegrip van persoonlijke gegevens, naar Duitsland overbrengen en daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie, houdt in dat u met een dergelijke overdracht instemt.

MediTECH Electronic GmbH zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld, en zal uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan een organisatie of land tenzij er passende controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.


Verspreiding van gegevens  

Commerciële transactie

Indien MediTECH Electronic GmbH betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u op de hoogte stellen voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.


Verspreiding ten behoeve van de rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan MediTECH Electronic GmbH verplicht zijn uw persoonlijke informatie vrij te geven indien de wet dit vereist of in antwoord op een geldig verzoek van een overheidsinstantie (zoals een rechtbank of overheidsdienst).

Wettelijke vereisten

MediTECH Electronic GmbH kan uw persoonlijke informatie openbaren in de oprechte overtuiging dat een dergelijke handeling nodig is om:

 • Om aan een wettelijke verplichting te voldoen

 • om de rechten of het eigendom van MediTECH Electronic GmbH te beschermen en te verdedigen

 • Om mogelijke wanpraktijken in verband met de dienst te voorkomen of te onderzoeken

 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen

 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het Internet, noch enige methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

"Do Not Track" signalen

Wij ondersteunen geen Do Not Track ("DNT"). Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

Uw rechten


MediTECH Electronic GmbH is voornemens redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Waar mogelijk kunt u uw Persoonsgegevens rechtstreeks bijwerken in het gedeelte Instellingen van uw account. Indien u niet in staat bent uw Persoonsgegevens te wijzigen, neem dan contact met ons op om de vereiste wijzigingen aan te brengen.

Indien u geïnformeerd wenst te worden over de Persoonsgegevens die wij over u bewaren en indien u deze uit onze systemen wenst te laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen.

In bepaalde omstandigheden, heb je het recht:

 • Om toegang te krijgen tot en een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens waarover wij beschikken.

 • om onjuiste persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, te corrigeren

 • Om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist

U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid voor de informatie die u aan MediTECH Electronic GmbH verstrekt. U kunt verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens in een algemeen gebruikt elektronisch formaat, zodat deze kunnen worden beheerd en verplaatst.

Wij kunnen u vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken ingaan.


Dienstverleners

Wij kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om onze dienstverlening te vergemakkelijken ("Dienstverleners"), om de dienst namens ons te verlenen, om diensten in verband met de dienst te verlenen, of om ons te helpen analyseren hoe onze dienst wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden openbaar maken of gebruiken.

Betalingen

Wij kunnen tegen betaling producten en/of diensten aanbieden binnen de Dienst. In dit geval maken wij gebruik van diensten van derden om betalingen te verwerken (bijv. betalingsverwerkers).

Wij slaan uw betaalkaartgegevens niet op en verzamelen ze ook niet. Deze informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers wier gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt geregeld door hun eigen privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. De PCI-DSS-voorschriften helpen de veilige verwerking van betalingsgegevens te waarborgen.

De betalingsverwerkers waar wij mee werken zijn:

In-App betalingen in de Apple Store

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/.

Google Play In-App Payments

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.google.com/policies/privacy/ .

PayPal / Braintree

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Link ad altri siti

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Wanneer u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de website van die derde partij. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid, of de praktijken van websites of diensten van derden....

Privacy van kinderen

Onze Dienst is niet gericht op kinderen onder de leeftijd van 18 jaar ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons Persoonsgegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonlijke Gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, zullen wij stappen ondernemen om dergelijke informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u per e-mail en/of door het duidelijk plaatsen van een bericht op onze Dienst op de hoogte brengen voordat de wijziging van kracht wordt en zullen de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U dient dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst. Contattateci

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Via e-mail: service@meditech.de